Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri “Ivjana Banić ti podarja pravljico"

Splošne določbe

Organizator nagradne igre “Ivjana Banić ti podarja pravljico”, je podjetje KRASSNO Pro d.o.o., Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Nagradna igra poteka od 5. februarja 2021 do vključno 8. februarja 2021 do 23:59 na spletni strani, podstraneh in povezanih straneh krassno.com. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejme organizator nagradne igre.

Splošni pogoji poslovanja in pravila uporabe spletne strani krassno.com so del pravil in pogojev nagradne igre, obljavljeni so na spletni strani https://krassno.com/splosni-pogoji-poslovanja/

Del pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri je tudi izjava o varstu osebnih podatkov, objavljena na spletni strani https://krassno.com/varstvo-osebnih-podatkov/

Pravila in pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.

Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo rezidenti Republike Slovenije (fizične osebe). Mlajši od 18 let morajo za sodelovanje v nagradni igri pridobiti dovoljenje staršev ali zakonitih zastopnikov. Za sodelovanje nakup ni potreben. V nagradni igri sodelujejo vsi, ki izpolnijo obrazec s podatki za sodelovanje, ki ga zahteva aplikacija nagradne igre.

Potek nagradne igre in razglasitev nagrajencev

V aplikaciji sodelujoči vpiše podatke. Ob koncu nagradne igre žreb določi vse 4 zmagovalce.

8. februarja 2021 ob 23:59 se nagradna igra konča in 9. februarja 2021 organizator izvede žreb in razglasi zmagovalce nagradne igre. Zmagovalci bodo objavljeni na spletni strani krassno.com. Zmagovalce bo organizator kontaktiral preko elektronske pošte. V primeru, da kateri od zmagovalcev ni navedel pravih kontaktnih podatkov, ga organizator ni dolžan obveščati. Organizator ne odgovarja za stroške ali škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnih ali zastarelih podatkov zmagovalca, zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnitvi obveznosti. Če kateri od zmagovalcev v 14 dneh od razglasitve na poslano elektronsko pošto ne odgovori, ta ni upravičen do nagrade in organizator lahko za zmagovalca razglasi novega nagrajenca.

Vsi sodelujoči se s sodelovanjem strinjajo, da lahko organizator javno objavi ime in priimek zmagovalca (podatke sodelujoči navede v aplikaciji).

Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija in izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja, promocija blagovne znamke in pridobivanje kontaktov.

Določitev zmagovalca, nagrade in prevzem nagrad

Za nagrado se potegujejo vsi sodelujoči, ki so v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili. Nagrade se podelijo z naključnim žrebanjem. Dodatni pogoj je, da komisija do žreba ni odkrila kršitev teh pravil s strani sodelujočega oziroma, da sodelujoči tekom nagradne igre ni bil izključen.

Organizator ali pooblaščena oseba s strani organizatorja 9. februarja 2021 opravi žrebanje in pripravi zapisnik, ki bo vseboval podatke nagrajencev. Zapisnik se bo leto dni hranil na naslovu organizatorja.

V nagradni igri bodo izžrebani 4 zmagovalci.

Vsi zmagovalci bodo objavljeni na spletni strani krassno.com in na povezanih socialnih omrežjih. Organizator bo zmagovalce obvestil tudi po e-pošti.

Zmagovalec mora v roku 14 dni od razglasitve organizatorju preko elektronske pošte na naslov info@krassno.com sporočiti ime in priimek, naslov, email in potrebne podatke za personalizacijo zvočne pravljice. Posredovanje vseh teh podatkov je pogoj za izročitev nagrade zmagovalcu. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive, zamenjava nagrade ni mogoča.

Nagrada: Vsak zmagovalec prejme 1 personalizirano zvočno pravljico iz aktualne ponudbe krassno.com, 1 personalizirano zvočno pravljico pa prejme za svojega prijatelja. Vsak si lahko izbere svojo pravljico. Zmagovalec prejme dostop do spletne aplikacije za poslušanje zvočnih pravljic. Prenos datotek ali posredovanje nagrade na kakršnemkoli drugem mediju ni mogoč. Vrednost nagrade je 20 €.

Davki in akontacija dohodnine
 
Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja, ki za nagrajence od vrednosti nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi ter nagrajencu pošlje potrdilo o vrednosti nagrade za dohodninsko napoved.

Organizator bo za nagrade in nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam.

Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko. Organizator bo dobitniku nagrade po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka. Vsi dobitniki, ki bodo prejeli obvestilo, so dolžni to napovedati v svoji dohodninski napovedi. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami lastništva nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili.

Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil sodelujočemu oz. njegovi uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od zmagovalca.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje spletne strani ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

Pravila nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na voljo na spletni strani krassno.com/pravila-in-pogoji-nagradne-igre/

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal preko e-pošte.

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre preko elektronske pošte, poslane na elektronski naslov info@krassno.com. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeležence.

Varovanje osebnih podatkov

Posredovanje posameznikovih osebnih podatkov upravljavcu je v nujno, da lahko upravljavec izpolnjuje svoje obveznosti do sodelujočega v nagradni igri. Osebne podatke zbiramo, obdelujemo in trajno varujemo skladno s Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1 (Splošna uredba), z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) (ZVOP-1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17).

Osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam, razen pogodbenim izvajalcem, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo o varovanju osebnih podatkov in ki so pogodbeno zavezani k istim standardom varovanja osebnih podatkov kot mi.

Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije, ter območju drugih držav znotraj Evropske unije (EU) in jih ne prenašamo v tretje tuje države zunaj EU. Pri tem sprejemamo vse potrebne ukrepe, da se zagotovi maksimalno varnost osebnih podatkov.

Osebne podatke hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika.

Za namen pošiljanja e-sporočil o poteku nagradne igre in neposrednega trženja preko e-pošte hranimo ime, priimek in e-naslov sodelujočega in ime otroka sodelujočega.

Glede podatkov, ki jih obdelujemo z namenom neposrednega trženja imate pravico, da kadar koli brezplačno ugovarjate njihovi obdelavi v namen neposrednega trženja. V primeru ugovora bomo brez nepotrebnega odlašanja prenehali obdelovati vaše osebne podatke v ta namen.

Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre oz. neposrednega trženja.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinja, da organizator neomejen čas zbira in upravlja s pridobljenimi osebnimi podatki za potrebe uveljavljanja ali izpolnjevanja pravic iz pogodbenega razmerja ter obveščanja o ponudbi in novostih. Posredovanje osebnih podatkov je dovoljeno polnoletnim osebam, posredovanje osebnih podatkov druge osebe pa le ob soglasju le-te.

Podjetje podatke hrani v skladu z zakoni in jih ne posreduje nepooblaščenim osebam. Podjetje sme posredovati podatke državnim institucijam samo, kadar bodo to zahtevale z uradnim dopisom.

Sodelujoči lahko kadar koli poda pisno zahtevo, da se trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Prenehanje bo izvedeno v 1 dnevu od podane zahteve.

Razno

Če bi kakšna določba (zaradi zakonskih predpisov itd.) bila ali postala neveljavna, ostanejo ostale določbe v veljavi. Določba, ki je ali je postala neveljavna, se nadomesti tako, da se najbolj dosežen smisel in namen neveljavne določbe prenese v skladu z zakonom v novo nadomestno določbo.

email: info@krassno.com 
telefon: 06 555 67 58

KRASSNO Pro d.o.o.
Dimičeva ulica 9
1000 Ljubljana

Krassno logo

© 2021 Vse pravice so pridržane.
KRASSNO Pro d.o.o.